باز کردن به ارامی

بعد از باز کردن مشما. گوشه های بالن را به ارامی باز کنید طوری که پاره نشود. مثلا انرا جلوی باد پنکه بگیرید یا باحرکت سریع داخل انرا پر هوا کنید. سپس اهن پایین انزا صاف کنید طوری که از وسط فیلتر بگذرد

جاسازی فیلتر

وسط سیم مفتولی را داخل فیلتر فرو کنید.

محکم سازی محل فیتیله

قسمت مهم محکم کردن جای فیتیله یا فیلتر است. انرا همانند عکس طوری محکم کنید که بعد از روشن شدن زمین نیفتد.

با فندک اتمی فیتیله ید

با اتشی فیتیله را روشن کنید و منتظر بمانید هوای گرم داخل بالون ارزو را پرنماید

بالن پر بشه

بالن باید پر هوای گرم بشه تاخودش بره بالا

کمی بیشتر منتظر بمانید